Anna Maria Cieleń | Głuszca 25, 80-283 Gdańsk
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać ciekawe porady oraz informacje o nowościach.
Konsultacje

Mail: bok[at]herblive.com

Telefon kontaktowy:

508 797 777

Program Lojalnościowy

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w programie lojalnościowym, adresowanym do klientów Platformy Zakupowej herblive.com. Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania punktów naliczanych w związku z zakupem produktów.
 2. Program realizowany jest od dnia 01.09.2022 r. do odwołania, którego termin zostanie podany przez organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji wysłanej drogą e-mail do uczestników programu lub na stronie internetowej Organizatora.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie www.herblive.com/regulamin-programu-lojalnosciowego.html
 4. Dokonanie zakupu za  pomocą  zebranych  punktów  oznacza  jednocześnie  zapoznanie  się  z niniejszym regulaminem i jego akceptację.
 5. Adres do korespondencji z organizatorem w sprawach związanych z programem, zwany dalej „adresem organizatora” jest następujący:
  bok[at] herblive.com

 

§ 2

Definicje

 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Uczestnik – osoba fizyczna lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy tej działalności, mający siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający konto na Platformie Zakupowej pod adresem www.herblive.com
 2. Organizator – CENTRUM WELLNESS ANNA CIELEŃ, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9171021491, nr REGON 006049645,     ul. Głuszca 25, 80-283 Gdańsk (dalej: „Organizator”).
 3. Produkt – produkty oferowane przez Organizatora za pośrednictwem Platformy
 4. Program Lojalnościowy – program lojalnościowy skierowany do Uczestników, organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym
 5. Punkty – punkty przyznawane Uczestnikowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające otrzymanie nagrody na warunkach określonych w
 6. Platforma Zakupowa – Platforma zakupowa do składania zamówień dostępna pod adresem herblive.com za pośrednictwem której Uczestnicy mogą składać zamówienia na Produkty oraz brać udział w Programie Lojalnościowym. Dostęp do Platformy Zakupowej chroniony jest przez indywidualne login i hasło dla każdego Użytkownika. Za pośrednictwem konta w Platformie Zakupowej Uczestnik ma dostęp do aktualnego stanu konta punktowego oraz zasad Programu Lojalnościowego.

 

§ 3

Warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym

 

 1. Udział w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.
 2. Program polega na przyznawaniu Punktów Uczestnikom, którzy dokonują zamówień Produktów poprzez Platformę Zakupową.
 3. Uczestnik przystępuje do Programu Lojalnościowego podczas zakładania konta na Platformie Zakupowej.
 4. Uczestnik biorący udział w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Uczestnik obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji.

 

§ 4

Warunki programu lojalnościowego, zasady przyznawania punktów

 

 1. Punkty przyznawane są w zależności od wartości dokonanego zakupu, zgodnie z następującymi zasadami: 
  • Za każdy pełny 1 zł wydany na zakup Uczestnik otrzymuje 1 Punkt. Przy ustalaniu wartości zakupu grosze zaokrągla się w dół do pełnych złotych.
  • Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera - 50 Punktów.
 1. Do naliczania Punktów uwzględnia się wyłącznie cenę Produktów. Do naliczania Punktów nie uwzględnia się kosztów dodatkowych, jak np. koszty przesyłki.
 2. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z uprawnienia do odstąpienia lub zwrotu zakupionych Produktów (o ile uprawnienie takie będzie mu przysługiwało), Punkty przyznane za ten zakup zostaną anulowane.
 3. Każdy Uczestnik ma możliwość po zalogowaniu się w Platformie Zakupowej sprawdzić ilość uzyskanych Punktów.
 4. Produkty sklepowe objęte dodatkową promocją nie są wliczane do Programu Lojalnościowego i wartość uzyskana za takie produkty będące w koszyku wynosi 0 pkt.
 5. Poza zawieraniem umów sprzedaży Produktów poprzez Platformę Zakupową Uczestnik ma również możliwość uzyskania dodatkowych Punktów w Programie Lojalnościowym poprzez udział w odrębnych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora na warunkach wskazanych w danej akcji.
 6. Punkty i prawa związane z Programem nie mogą być sprzedawane, przenoszone, ani zbywane w inny sposób - w szczególności pomiędzy kontami należącymi do różnych Uczestników, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Punkty tracą ważność i nie mogą stanowić podstawy do żądania ich wykorzystania, jeżeli w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o zakończeniu Programu Lojalnościowego Uczestnik nie wykorzysta tych Punktów.

 

§ 5

Wymiana punktów na rabaty

 

 1. Przyznane Uczestnikowi punkty w Programie Lojalnościowym wymieniane są automatycznie na rabaty według poniższych zasad.

1%   za 500 punktów,

2% za 1000 punktów,

3% za 1500 punktów,

4% za 2000 punktów,

5% za 2500 punktów,

6% za 3000 punktów,

7% za 3500 punktów,

8% za 4000 punktów,

9% za 4500 punktów,

10% za 5000 punktów.

 

§ 6

Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym.
 4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail: bok[at]herblive.com
 5. Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia Programu Lojalnościowego.
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
  • Żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych.
  • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres: bok{at]herblive.com, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
 7. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 

§ 7

Warunki rezygnacji i wypowiedzenia programu lojalnościowego

 

Uczestnik może  w  każdej  chwili  i  bez  podania  przyczyny  zrezygnować  z  uczestnictwa  w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok[at]herblive.com lub też pisemnie na adres Organizatora (Centrum Wellness, ul. Głuszca 25, 80-283 Gdańsk). Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

 

§ 8

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora (Centrum Wellness, ul. Głuszca 25, 80-283 Gdańsk) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok[at]herblive.com z dopiskiem „Reklamacja – Program Lojalnościowy”.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 dni od ich otrzymania.
 3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 

 1. Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 2. Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Wykonane przez: Onisoft.pl

     

© 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone Centrum Wellness

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl